Arbetsgivarens ansvar

Här hittar du svar på vanliga frågor kring arbetsgivarens ansvar i samband med corona-pandemin.

Vilka krav finns på arbetsgivaren och vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa att jag som anställd inte utsätts för smittan i mitt arbete?

Enligt reglerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ffa 8-10 §§ och AFS 2018:4 om smittrisker) är arbetsgivaren skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet. Arbetsgivaren ska också omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller smittrisk i arbetet.

Här ingår att arbetsgivaren måste

  1. utreda smittrisken,
  2. bedöma risken den utgör för arbetstagarna,
  3. åtgärda riskerna/vidta skyddsåtgärder och
  4. informera medarbetarna och förse dem med eventuell skyddsutrustning om så behövs.

Riskbedömningen ska göras i samverkan med arbetsmiljöombud/skyddsombud om sådant finns.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.