Arbetsgivarens ansvar

Här hittar du svar på vanliga frågor kring arbetsgivarens ansvar i samband med corona-pandemin.

Jag känner mig obekväm att vistas nära kunderna med rädsla för att smittas. Kan jag säga att jag inte vill arbeta kundnära?

Svar: Arbetsgivaren har skyldighet att genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller smittrisk i arbetet. I detta ingår bland annat att bedöma och åtgärda riskerna/vidta skyddsåtgärder, informera medarbetarna och förse dem med eventuell skyddsutrustning om så behövs. Prata med arbetsmiljöombudet om du inte tycker att åtgärderna räcker för att du ska känna dig trygg.

Kan min chef tvinga mig att stanna hemma om hen misstänker att jag riskerar att smitta någon? Till exempel efter en resa.

Svar: Arbetsgivaren kan med stöd av arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån eller arbetsbefria arbetstagaren med lön. Om arbetsgivaren skulle säga att du inte har rätt till lön ska du tydligt informera om att du står tillgänglig för arbete och därför ska ha lön. Detta gäller även om man inte kan utföra vissa, eller ens några, arbetsuppgifter hemifrån.


Vilka krav finns på arbetsgivaren och vilka åtgärder bör vidtas för att säkerställa att jag som anställd inte utsätts för smittan i mitt arbete?

Enligt reglerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ffa 8-10 §§ och AFS 2018:4 om smittrisker) är arbetsgivaren skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet. Arbetsgivaren ska också omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller smittrisk i arbetet.

Här ingår att arbetsgivaren måste

  1. utreda smittrisken,
  2. bedöma risken den utgör för arbetstagarna,
  3. åtgärda riskerna/vidta skyddsåtgärder och
  4. informera medarbetarna och förse dem med eventuell skyddsutrustning om så behövs.

Riskbedömningen ska göras i samverkan med arbetsmiljöombud/skyddsombud om sådant finns.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.