Rätt till studieledighet

Du som är anställd har rätt att vara tjänstledig för att studera. Det kallas vanligen för studieledighet. 

För att få tjänstledigt för att studera måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Du måste varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller varit anställd sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren.
  • Studierna får inte enbart vara självstudier utan måste vara organiserade i någon form.

Ansökan om studieledighet

Du väljer själv vad du vill studera och hur länge. Var beredd på att kunna specificera hur länge du ska vara borta samt om det är heltid eller deltid.

Studieledigt kan du få så länge studierna pågår. Du kan ansöka om ledigt för hela perioden på en gång eller endast för en termin i taget (om du vill arbeta på loven).

Din arbetsgivare kan inte neka dig att vara ledig men får skjuta upp ledigheten.

Arbetsplats med kollektivavtal 

Omfattas du av kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i max sex månader. Detta innebär att du bör ansöka minst ett halvår i förväg och ge som villkor att du kommer in på utbildningen, i annat fall vill du återgå till arbetet. Om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten längre än sex månader måste han/hon komma överens med det lokala facket. 

Arbetsplats utan kollektivavtal 

Saknas kollektivavtal kan det bli lite svårare att få studieledigheten beviljad. Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten på obestämd tid, men efter två år kan du begära domstolsprövning. Då väger domstolen ditt intresse av att få studera mot arbetsgivarens intresse av att verksamheten ska kunna fortsätta utan större avbrott.

Kontakta Finansförbundets fackliga rådgivning eller din lokala klubb om du inte får ledigt från det datum som du begärt.

Rättigheter under studieledigheten

Under studieledighet har du inte rätt att ta anställning hos en annan arbetsgivare. Detta gäller även under loven om du inte i förväg slutit en överenskommelse med din arbetsgivare. Praktik som är obligatorisk för utbildningen får du dock utföra, men du bör i förväg kontakta din arbetsgivare.

Att gå tillbaka till arbetet

När du studerat färdigt har du rätt att återgå till din eller en likvärdig tjänst. Om du vill gå tillbaka till arbetet i förtid har du rätt att göra det. När du har meddelat din arbetsgivare om att du vill komma tillbaka kan arbetsgivaren skjuta på din återgång i max två veckor. Har du varit tjänstledig i mer än ett år får arbetsgivaren skjuta på återgången en månad.

Att tänka på vid studieledighet

  • Ansök helst sex månader i förväg.
  • Ansökan ska vara skriftlig.
  • Du kan ansöka för en termin i taget eller för hela studietiden.
  • Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten i högst sex månader om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal.
  • Du ska ha arbetat hos samma arbetsgivare i minst sex månader i följd, eller i sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.